تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

فرایندهای گیاه پالایی

مقالات (عمومی)
فرایندهای گیاه پالایی

فرایندهای گیاه پالایی :

استخراج با گیاه :

انتقال آلاینده ها محیط زیست به داخل گیاه استخراج با گیاهان نامیده میشود. به عبارت دیگر، استخراج و تجمع آلاینده ها در گیاهان قابل درو کردن که دارای بافتهای ریشه ای و ساقه های سطحی می باشند.

این فرایند شامل جذاب مستقیم مواد به داخلی بافت گیاهی و در نتیجه زدایش فلزات، رادیونوکلوئیدها، و ترکیبات آلی ویژه شامل هیدروکربن ها نفتی است.

مواد افزودنی به خاک مانند کود، و آب نیز مورد نیاز است تا رشد گیاهان با موفقیت صورت گیرد.

مدت زمان قبل از درو و یا برداشت گیاهان نیز با آزمون مشخص شده و پس از یک دوره زمانی، گیاهان از روی زمین برداشت شده و در صورت نیاز، گیاه دیگری یا دانه آن کشت میشود.

اگرچه آزمون ها بر روی یک گیاه انجام می شود، ولی گونه هاى مختلفی بر روى سایت ها کشت می شوند تا امکان حذف بیش از یک آلاینده را فراهم نمایند.

تثبیت با گیاهان :

کاهش حرکت مواد در محیط زیست، تثبیت با گیاهان نامیده می شود. به عنوان مثال، کاهش فروشویی (مهاجرت فلزات به سطح آبهای زیرزمینی) برخی مواد از خاک در این مقوله قرار می گیرد.

این فرآیند شامل جذب و یا رسوب آلاینده هایی چون فلزات به وسیله گیاهان و یا کاهش تحرک آنها و جلوگیری از فروشویی و یا توسط جریان هوا (جابجایی توسط باد) و یا نفوذ این مواد به زنجیره غذایی نیز می باشد.

مهاجرت مواد به آب های زیر مینی تحت تأثیر ریشه درختان ریشه بلند انجام میشود و مهاجرت آلودگی ها را به تأخیر میاندازد. گیاهان از آب بهرهبرده و سپس آن را آزاد می کنند و باعث کاهش سطح اب های زیرزمینی می شوند.

در طول فرایند جذاب اب، توسط درختان، ابهای الوده زیرزمینی که امکان مهاجرت به سطح پایین تر را دارند، در اطراف گیاهان نگه داشته میشوند و در نتیجه تخریب آلاینده آغاز میشود و یا اینکه زیست پالایی توسط گیاهان انجام می پذیرد.

گیاه تراریختی :

اصلاح شیمیایی محیط با متابولیسم مستقیم گیاهان که با غیر فعال شدن و تخریب شیمیایی و تثبیت آلودگی انجام می گیرد، گیاه تراریختی نامیده می شود.

تیمار آب های سطحی توسط گیاه تراریختی در محلی، در مناطق مرطوب و در داخلی حوضچه های صنعتی و غیرصنعتی انجام می شود.

آبهای زیرزمینی نیز در مواردی که سطح سفره زیرزمینی بالاست، توسط گیاهانی چون سپیدار که ریشه های عمیق دارند قابل دسترسی است و به صورت درجا و یا به وسیله پمپاژ کردن به سطح زمین، تیمار آن توسط گیاهانی با ریشه های مناسب که در سطح خاک هستند، به صورت برجا انجام میگردد.

در این تیمار ، آلاینده ها توسط گیاهان به مواد با سمیت کمتر و یا مواد غیر سمی تیدیل می شوند.

این تکنیک برای زمینهای الوده به مواد منفجره نیز انجام می شود.

گیاه فعال سازی :

به افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها به منظور حذف آلودگیها که به وسیله میکروارگانیسم های پیوندی با ریشه گیاهان انجام می پذیرد اطلاق می شود.

گیاه فرارسازی یا تبخیر گیاهی :

این فرایند شامل حذف مواد از خاک یا آب و آزادسازی آنها در هو است. برخی اوقات، محصولات تولید شده در گیاه تراریختی منجر به تولید مواد فرار و یا بازیان کمتر میشود و باقیمانده مواد آلوده، در ریشه گیاه جذب میشوند.

تبخیر توسط گیاه (تبخیر گیاهی) از جمله روشهای گیاه پالایی است که به واسطه آن، آلاینده از سطح و یا درون خاک و اب، جذب شده و توسط گیاه به بخار تبدیل می شود و یا به وسیله عمل تعرق به اتمسفر انتقال مییابد.

این روش برای درختان در حال رشد برای جذب آلاینده های آلی و معدنی به کار گرفته می شود.

این فناوری مشابه گیاه تراریختی است، با این تفاوت که این فناوری، زدایش مواد از آب یا خاک و رهایش آنها به درون هواست (در مواردی که آلاینده فرار است و آلایندگی کمتری دارد (

فیلتر کردن با ریشه گیاهان :

صافی کردن آب به وسیله توده ریشه ای  و حذف مواد سمی یا زاید، فیلترکردن با ریشه معروف است.

بنابراین رسوب و تجمع فلزات سنگین ممکن است در ریشه های گیاهان رخ دهد. فیلتراسیون ریشه ای در حالت در جا قابل انجام است و فیلتر آب توسط گیاهان که به طور مستقیم در داخل بدنه آلوده رشد می کند، انجام می شود.

چنانچه اب زیرزمینی در محدوده ریشه باشد، گیاه پالایی در جا انجام می شود. گزینه دیگر، پمپاژ اب زیرزمینی به سطح پوشیده از گیاهان مناسب برای گیاه پالایی است.

پوشش گیاه ، امکان جذب فلزات سنگین را در بافت های خود فراهم می نماید. علاوه بر حذففلزات توسط جذب، این گروه از فلزات توسط مواد ترشح شده از بافت های گیاه نیز ته نشین می شوند.

رسوبات فیلتر شده، پس از انجام چرخه درمانی ذکرشده، از آب زیرزمینی جدا می شوند. ریشه ها برداشت شده و بسته به گونه گیاهی مورد استفاده ، جوانه های موجود، مجدداً به کار گرفته می شوند.

بمنظور حصول اطمینان از عملکرد بهینه، این گیاهان در سیستم جایگزین می شوند. بعنوان مثال، فیلتراسیون ریشه ای با بهره گیری از گل آفتابگردان برای پاکسازی رادیو نوکلوئیدها از آبهای سطحی حاوی استرانسیم و سزیم به کار می رود.

تهییج گیاهی ( زیست پالایی به کمک گیاه ) :

حذف میکروبی یا قارچی با آزاد کردن آنزیم و یا مواد ترشحی در اطراف ریشه گیاهان به تهییج گیاهی معروف است. این تکنیک شامل کاشت درختان مناسب در محدوده ای که زیست پالایی در سطح انجام می شود بکار میرود.

این گیاهان می توانند مواد کربنی خاصی تولید نمایند که از مایعات ترشح شده از ریشه آنها آزاد گشته است.

به علاوه، اکسیژن از ریشه این گیاهان آزاد شده و در نتیجه محتوای آن در محدوه زیست پالایی افزایش مییابد.

در نتیجه آزاد شدن این ترکیبات و عناصر (که به عنوان مواد مغذی برای سامانه میکروبی عمل می نمایند)، باعث افزایش فعالیت میکروبی و در نتیجه افزایش نرخ زیست پالایی خواهد شد.

برچسب ها

آیا مقاله برای شما مفید بود؟ آن را با دوستان خود به اشتراک بزارید