تلفن 021-88848547   021-88317033

رزین تعویض یونی پرولایت انگلیس

رزین تعویض یونی پرولایت انگلیس جهان شیمی

رزین تعویض یونی پرولایت انگلیس

شرکت جهان شیمی رزین کاتیونی و رزین آنیونی پرولایت انگلیس وارد میکند و به فروش می رساند. جهت خرید و استعلام قیمت فروش رزین تعویض یونی با ما تماس حاصل فرمایید.

شیمی رزین تعویض یونی چیست :

محلول های الکترولیت دارای یون های مثبت ( کاتیون ) و یون های منفی ( آنیون ) بوده و از نظر بار الکتریکی خنثی هستند.

یعنی مجموع آنیونها و مجموع کاتیون ها از نظر بار الکتریکی با هم برابرند. رزین های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می باشند، به گونه ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند.

اما تعویض کننده ها با محلولهای الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون، متحرک و قابل تعویضی است.

به عنوان مثال یک تعویض کننده کاتیون سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکال های آنیونی می باشد و کاتیون های متحرکی مثل H+ یا Na+میتوانند به آن متصل باشند.

در اثر تعویض یونی، کاتیون ها یا آنیون های موجود در محلول و یا کاتیون های موجود در محلول با کاتیون ها و آنیون های موجود در رزین تعویض می شوند به گونه ای که هم محلول وهم ارزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می مانند.

شرایط لازم برای مفید بودن یک تعویض کننده یونی جامد:

الف) خود دارای یون باشد.

ب) در آب غیر محلول باشد.

ج) فضای کافی در شبکه تعویض کننده وجود داشته باشد که یونها بتوانند به سهولت در شبکه جامد رزین وارد یا خارج شوند.

د) اکثر رزین های تبادل یونی که در تصفیه آب به کار می روند، رزین های سنتزی هستند که با پلیمریزاسیون ترکیبات آلی حاصل شده اند.

انواع رزین تعویض یونی :

رزین تعویض یونی را می توان به دو گروه بزرگ رزین های کاتیونی و رزین های آنیونی تقسیم نمود که هر گروه شامل نوع ضعیف ونوع قوی می باشند.

به طور کلی رزین های نوع قوی در محدوده وسیعی از PH و رزین های نوع ضعیف در یک محدوده کوچکی از PH مناسب هستند.

الف) رزین های کاتیونی قوی :

رزین های کاتیونی قوی به صورت سدیمی برای کاهش سختی آب به کار می روند. اگر R معرف همه ساختمان رزین بدون یون متحرک باشد، برای سهولت در نوشتن ، رزین به صورت RNa نشان داده کی شود .

در حذف سختی آب واکنشهای زیر انجام می شود :

۲RNa+MgSO4 < = > R2Mg+Na2SO4

۲RNa+Ca(HCO3)2 < = > R2Ca+2NaHCO3

رزین های کاتیونی سدیمی از نوع قوی نه فقط کاتیونهای سختی آور آب بلکه همه یون های فلزی را با سدیم تعویضی میکنند.

برای احیاء این نوع رزینها کافی است رزین با آب نمک شستشو داده شده تا رزین به فرم اولیه خود یعنی RNa تبدیل شود.

R2Ca+2NaCl < = > 2RNAa+CaCl2

ب) رزین های آنیونی قوی :

رزین های آنیونی با ZOH نشان داده می شوند که Z معرف شبکه رزین بدون یون متحرک است. وقتی آب از روی رزین های آنیونی ZOHاز نوع قوی عبور نماید، بنیان اسیدی توسط این نوع رزین جذب شده و به جای آن یون هیدورکسید آزاد می شود.

ZOH+HCl < = > ZCl+H2O

۲ZOH+H2SO4 < = > Z2SO4+2H2O

بنابراین آب حاوی املاح دراثر عبور از روی رزین های کاتیونی و آنیونی همه أملاح خود را از دست می دهد و آب بدون یون حاصل می گردد.

ج) رزین های کاتیونی ضعیف :

در اینجا، گروه فعال به جای سولفوریک، کربوکسیلیک است. این گروه مانند اسیدهای آلی ضعیف درمحیط اسیدی یونیزه نمی شوند لکن در محیطقلیایی یونیزه شده و یون متحرک خود را میتوانند تعویض نمایند.(بنیان رزین های کاتیونی ضعیف با RC نشان داده می شود).

بدون واکنش à ۲RCH+CaCl2

بدون واکنش àRCH+NaCl

در محیط قلیایی (PH>7) یونهای فلزی را می توان با یون H تعویض نمود.

۲RCH+Ca(HCO3)2 < = > (Rc)2Ca+2CO2+2H2O

واکنش فوق حذف قلیائیت نامیده میشود .

برای احیاء رزین های کاتوینی ضعیف از هر نوع اسیدی می توان استفاده کرد.

د) رزین های آنیونی ضعیف :

این نوع رزین تعویض یونی همانند رزین های کاتیونی ضعیف عمل نموده و قادر به حذف اسیدهای معدنی چون HCl و یا H2SO4 هستند لکن قادر به حذف اسیدهای ضعیف مثل اسید کربنیت و یا سیلیسیلیک نیستند. بنابراین چنین رزین هایی اغلب جاذب اسید نامیده میشوند.

بنیان رزین های آنیونی ضعیف باRA نشان داده میشود. رزین های آنیونی برای جذب مواد آلی بر رزین های آنیونی قوی برتری دارند، زیرا در صورت استفاده از رزین های آنیونی قوی، مواد آلی باعث آلودگی آنها می شوند.

یعنی رزین های آنیونی ضعیف عملا جاذب هستند نه تعویض کننده. در موقع احیاء

رزین های آنیونی ضعیف توسط یک محول قلیایی، اسیدهای جذب شده توسط رزین با

قلیا خنثی شده و به صورت نمک خنثی آزاد میشوند.

یکی از معایب رزین های آنیونی ضعیف این است که ظرفیت تبادل یونی آنها به دبی آب بستگی دارد و هرچه دبی آب بیشتر می شود ظرفیت آنها کمتر میگردد.

دانسیته ذرات رزین تعوض یونی :

دانسیتهٔ واقعی دانه های رزین ، به مقدار رطوبت و نوع رزین ، ساختمان شبکه پلیمری و حتی به یون متحرک داخل شبکه بستگی دارد.

در هنگام مرتب کردن دانه های رزین در بستر رزین برحسب اندازه، دانسیته رزین از اهمیت زیادی برخوردار است. معمولاً چگالی دانه های رزین های اسیدی حدود ۱/۲ و چگالی دانه های رزین های بازی حدود ۱/۱ است.

میزان جذب آب :

رطوبت (مقدار آب موجود در شبکه رزین) به تخلخل و فرم یونی رزین بستگی دارد. مقدار آب به صورت درصد وزنی رزین مرطوب در فرم یونی داده شده تعریف می شود.
ویژگی رطوبت بالا :
تعویض سریع
خواص جذب سطحی خوب
ظرفیت کل پایین
ویژگی رطوبت پایین :
ظرفیت کلی بالا
احیای مشکل
تمایل به گرفتگی
در حدود نصف وزن هر رزین تعویض یونی ، آب است مگر اینکه خشک شده باشد یا این که آب آن توسط مواد آلی جایگزین شده باشد. آب، گروه فعال رزین را احاطه می کند و فضاهای خالی درون شبکه رزین را پر میکند .
رزین با مقدار رطوبت بالا، یعنی دارای ماده خشک کمتر است در نتیجه گروه فعال هم کمتر شده و ظرفیت کلی کاهش می یابد اما دسترسی رزین به یونهای درشت تر راحتتر می شود.
برای رزین تعویض یونی که به صورت ژل هستند، مقدار رطوبت با میزان اتصالات عرضی رابطه عکس دارد اما در مورد رزین های ماکروپروس (متخلخل با حفره های درشت) این قاعده صادق نیست چون میزان تخلخل این رزین ها مستقل از اتصالات عرضی میباشند.
معمولا رزین های با رطوبت پایین نسبت به رزین های با رطوبت بالا، سرعت تعویض پایین تر و تمایل بالاتر به گرفتگی دارند.

برچسب ها

سفارش دادن