تلفن 021-88848547   021-88317033

آمیلاز در صنایع نشاسته