تلفن 021-88848547   021-88317033

اسید آسکوربیک در صنایع غذایی