تلفن 021-88848547   021-88317033

تاثیر سوکرالوز (E955) بر انسولین