تلفن 021-88848547   021-88317033

ارسال مواد خریداری شده به سراسر کشور در اسرع وقت

تصفیه بیولوژیکی

میکروبیولوژی فاضلاب

میکروبیولوژی فاضلاب

مقالات (عمومی)
میکروبیولوژی فاضلاب میکروبیولوژی فاضلاب : روش متداول و اقتصادی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی ، استفاده از فرآیندهای زیستی ...
مشاهده کامل
مراحل ته نشینی فاضلاب

مراحل ته نشینی فاضلاب

مقالات (عمومی)
مراحل ته نشینی فاضلاب : مراحل ته نشینی فاضلاب به سه مرحله دسته بندی می شود که بسته به خروجی ...
مشاهده کامل
خنثی سازی فاضلاب

خنثی سازی فاضلاب

مقالات (عمومی)
خنثی سازی فاضلاب خنثی سازی فاضلاب : این فرآیند عبارت است از تنظیم pH پساب های اسیدی قوی یا بازی ...
مشاهده کامل
تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی

تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی

مقالات (عمومی)
تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی : مرحله دوم تصفیه فاضلاب ها شامل فرایندهای زیستی یا تصفیه بیولوژیکی است که طی ...
مشاهده کامل