تلفن 021-88848547   021-88317033

جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمر