تلفن 021-88848547   021-88317033

جذب زیستی

مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها

مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها

23 اکتبر 2017 مقالات
مکانیسم جذب فلزات سنگین در میکروارگانیسم ها : مکانیسم های جذب فلزات سنگین و سمی در میکروارگانیسم های مختلف : ...
مشاهده کامل
جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمر

جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمر

13 آگوست 2017 مقالات
جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ها و مخمرها : جذب زیستی فلزات سنگین با استفاده از قارچ ...
مشاهده کامل