تلفن 021-88848547   021-88317033

رزین تبادل یونی کاتیونی