تلفن 021-88848547   021-88317033

رشد میکروب ها را در بافت های حیوانی