تلفن 021-88848547   021-88317033

روغن پالم تصفیه شده