تلفن 021-88848547   021-88317033

سمیت جیوه مایع نقره ای