تلفن 021-88848547   021-88317033

مشخصات فیزیکی و شیمیایی پودر آسه سولفام کا