تلفن 021-88848547   021-88317033

منعقد کننده معدنی با وزن مولکولی کم