تلفن 021-88848547   021-88317033

کاربرد آب اکسیژنه در صنایع غذایی