تلفن 021-88848547   021-88317033

گالوانیزه کردن به روش حرارتی و غوطه‌ورسازی